Regulamin

kursów w Studium Języków Obcych "ABM"

Regulamin

1. Grupy tworzone są w oparciu o potrzeby Słuchaczy i ich poziom znajomości języka obcego określany na podstawie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej, bądź, w przypadku osób kontynuujących, certyfikatu ukończenia poprzedniego poziomu.
2. Liczebność grup wynosi od 6 do 12 osób (w grupach dziecięcych do 8 osób). W razie mniejszej ilości osób w grupie, Szkoła zastrzega sobie prawo do negocjacji w zakresie wymiaru czasowego zajęć lub ich ceny kursu, w każdym jednak przypadku zmiany warunków standardowych muszą być zaakceptowane przez Słuchacza.
3. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt oraz ferii szkolnych. Szkoła uwzględnia dni wolne ustalając terminy i wymiar zajęć oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w liczbie godzin ustalonej w ofercie kursu.
4. Kursy standardowe odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – razem cztery lekcje tygodniowo.
5. Kurs standardowy obejmuje 100 godzin lekcyjnych. Spotkania organizacyjne odbywają się na przełomie września i października, a bezpośrednio po nich (w pierwszym ustalonym terminie) rozpoczyna się kurs.
6. W przypadku odwołania zajęć z powodu nieobecności lektora okres trwania kursu ulega automatycznie wydłużeniu o odpowiednią ilość zajęć (kurs kończy się później).
7. Zapisy trwają od 19.08.2019. Pierwsza ratę lub całą kwotę należy wpłacić do dnia 27.09.2019. Zapisując się wcześniej można zarezerwować sobie miejsce wpłacając 100,00 zł. Jest to gwarancja zarezerwowania miejsca do 27.09.2019. Najpóźniej w tym terminie należy dopłacić resztę pierwszej raty lub całości. Zaliczka wliczana jest w cenę kursu, nie podlega jednak zwrotowi, chyba że przyczyna rezygnacji z kursu leży po stronie Szkoły. Rezerwacja i zaliczka nie będą uwzględniane po dniu 27.09.2019, jeśli nie nastąpi do tego czasu wpłata pierwszej raty lub całości.
8. Opłaty za uczestnictwo w kursie Słuchacz uiszcza w ośmiu ratach, w terminach określonych w załączniku do umowy, lub w całości, do momentu rozpoczęcia kursu (w tym przypadku Słuchacz otrzymuje rabat).
9. W przypadku rezygnacji z kursu w czasie jego trwania Szkoła nie zwraca wpłaconych kwot, chyba że przyczyna rezygnacji leży po stronie Szkoły. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania, przy opłatach ratalnych, opłata za wykorzystane godziny nie jest zwracana, a Słuchacz zobowiązany jest do uzupełnienia wpłat rat należnych do ostatniego dnia miesiąca, w którym następuje rezygnacja. Za datę rezygnacji Słuchacza z kursu uznaje się datę dostarczenia do sekretariatu Szkoły pisemnego oświadczenia.
10. Kursy przewidziane są w godzinach 14.00 – 21.30 (dzieci do 20.00) w dni powszednie i ewentualnie w soboty w godzinach przedpołudniowych. W momencie zapisu Słuchacz wypełnia ankietę, w której ma prawo zastrzec dni i godziny, w których nie mógłby uczestniczyć w zajęciach. Przy kwalifikacji do grup zastrzeżenia te są respektowane. Po 29.09.2019 układany jest terminarz i Studium nie gwarantuje respektowania zastrzeżeń złożonych po tym terminie.
11. Nieobecność na zebraniu organizacyjnym powoduje, że Słuchacz musi podporządkować się zawartym na nim postanowieniom. Rodzice i opiekunowie osób niepełnoletnich proszeni są o reprezentowanie ich na spotkaniach organizacyjnych. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za problemy wynikłe z zaakceptowania podjętych na zebraniu decyzji przez osoby niepełnoletnie.
12. W każdym przypadku, gdy mowa jest o zobowiązaniach i powinnościach Słuchacza, a Słuchacz jest niepełnoletni, zobowiązania te i powinności dotyczą jego rodziców lub opiekunów prawnych.